28. ธันวาคม 2018 - 20:30
โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร
ThailandAmphoe Sawi22 ม.1 ต.ด่าาสวี อ.สวี จ.ชุมพร86130

ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร (นักประดาน้ำที่รักษ์ ๒) รุ่น ๗, โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร, ศุกร์, 28. ธันวาคม 2018

ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร (นักประดาน้ำที่รักษ์ ๒) รุ่น ๗
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะล

วันที่เสาร์ที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ - วันอังคารที่ ๑ ม.ค.๖๒ (๔ วัน ๓ คืน )
(ออกเดินทางคืนวันศุกร์ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๒๐.๓๐ น.)

[ สถานที่ ]
๑.หมู่บ้านชาวประมงท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร
๒.พัก บ้านลุงน้อยโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ (บ้านพักในทะเล)
๓. เกาะมัดหมายใหญ่ , ชายหาดลกกำ
๔.หาดทรายรี จุดชมวิวเขาถ่าน ศาลกรมหลวงชุมพร
๕. วัดพระบรมธาตุสวี

เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ
...............................................................................

รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ คน
โดยแบ่งการรับสมัครเป็น ๓ ชุดคือ

ชุดที่ ๑ นักเรียนดำน้ำลึก (scuba) จำนวน 15 คน 15,900 บาท
หลักสูตรการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน
(จบหลักสูตร ได้รับ ใบอนุญาตดำน้ำสากล ของสถาบัน CMAS )

มัดจำค่าที่พักและจองคอร์ส ค่าใช้จ่าย 9000 บาท
แบ่งจ่าย 1000 / 9 ครั้ง
ที่เหลือ 6,900 จ่ายภายใน 7 วันก่อนเดินทาง

**หากยกเลิกไม่คืนมัดจำเพราะมีค่าใช้จ่ายไปแล้วแต่สามารถประกาศขายสิทธิ์ หรือให้ผู้อื่นมาแทนได้**

เงือนไขการสมัคร
๑.ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคหอบ โรคลมชัก ลมบ้าหมู โรคหัวใจฉับพลัน
๒.อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ปฏิบัติตามกฏรับเบียบค่าย เชื่อฟังครูผู้สอน มีความตรงต่อเวลา
๓.ว่ายน้ำไม่เป็นก็เรียนได้ แต่ต้อง ขยัน ฝึกว่ายน้ำ ฝึกลอยตัว ฝึกตีขาเคลื่อนที่ในน้ำ เตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อยตลอด 3 เดือนขึ้นไป
๔.มีความอดทน ต่อทุกสภาวะความกดดัน และการทดสอบกำลังใจ
.......................................................................

ชุด ๒ พี่เลี้ยงนักเรียนดำน้ำ (scuba diving ) 5 คน 6,900 บาท
(ปฏิบัติภาระกิจทางทะเล และ ร่วมทำกิจกรรมตามหลักสูตร การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน )
เงื่อนไข การสมัคร
๑.ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคหอบ โรคลมชัก ลมบ้าหมู โรคหัวใจฉับพลัน
๒.มีบัตรอนุญาตดำน้ำ ระดับ 1 star / open water ขึ้นไป
๓. มีสมุด log book
เพื่อบันทึกการดำน้ำ ในภาระกิจ 1.เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลอาสาสมัครเรียนดำน้ำ 2.ปฏิบัติภาระกิจอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน

มัดจำค่าที่พักและมัดจำตน แบ่งจ่าย 690 / 10 ครั้ง
**หากยกเลิกไม่คืนมัดจำเพราะมีค่าใช้จ่ายไปแล้วแต่สามารถประกาศขายสิทธิ์ หรือให้ผู้อื่นมาแทนได้**

.......................................................................

ชุด ๓ ผู้พิทักษ์เลชุมพร ( ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ศึกษาม้าน้ำในชุมชน ) จำนวน 30 คน มีค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
(สร้างบ้านปลา, ทำซั้งเชือก ซั้งไม้ไผ่ ) ,สร้างบ้านปลาประกอบบนฝั่ง เป็นบ้านปลาเทียมและแนวประการัวงเทียม, ปลูกป่าชายเลน ,ปั้น EM บอลเก็บขยะชายฝั่ง )

มัดจำตน แบ่งจ่าย 650 บาท / 6 ครั้ง

**หากยกเลิกไม่คืนมัดจำเพราะมีค่าใช้จ่ายไปแล้วแต่สามารถประกาศขายสิทธิ์ หรือให้ผู้อื่นมาแทนได้**


......................................................................

[ ชี้แจงค่าใช้จ่าย ]

ชุด ๑ นักเรียนดำน้ำลึก (scuba ) ที่รวมใน 15,900 บาท
๑.ค่าอบรมตามหลักสูตร CMAS
๒.ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ ( Mask หน้ากากดำน้ำ,Fin (ตีนกบ) ,Regulator (อุปกรณ์สำหรับหายใจใต้น้ำ) )
BCD (Boyancy Compensator Device) คือ เสื้อชูชีพสำหรับนักดำน้ำ ,Tank (ถังอากาศ),
Weight Belt (เข็มขัดตะกั่ว) 3 วัน
๔.ค่าเช่าสถานที่ สระว่ายน้ำ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร เพื่อฝึกซ้อม วันแรก
๕.ค่าเช่าเรือฝึกปฏิบัติทางทะเล 2 วัน
๖.ค่าดำเนินการ ออกใบอนุญาตดำน้ำสากล CMAS ระดับ 1 star
๗. เหมารถบัสปรับอากาศ ไป - กลับ 4 วัน
๘.ประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ 1แสนบาท
๙.ค่าที่พักโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ 4 วัน 3 คืน (ค่าที่พักส่วนหนึ่งนำไปสมทบกิจกรรมอนุรักษ์ของทางชุมชน)
๑๐.ค่าอาหาร 12 มื้อ
๑๑.ค่าอุปกรณ์ในการสร้างบ้านปลาและวัสดุต่างในการทำกิจกรรมอนุรักษ์

***************************************

ชุด ๒ พี่เลี้ยงนักเรียนดำน้ำ (scuba diving ) ที่รวมใน 6,900
(ปฏิบัติภาระกิจทางทะเล และ ร่วมทำกิจกรรมตามหลักสูตร การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน )

๑.ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ 3 วัน
๒.ค่าเช่าTank (ถังอากาศหายใจ), 3 วัน
๓.ค่าเช่าเรือฝึกปฏิบัติทางทะเล 2 วัน
๔.ค่าที่พักโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ 4 วัน 3 คืน (ค่าที่พักส่วนหนึ่งนำไปสมทบกิจกรรมอนุรักษ์ของทางชุมชน)
๕.ค่าอาหาร 12 มื้อ
๖.ค่าอุปกรณ์ในการสร้างบ้านปลาและวัสดุต่างในการทำกิจกรรมอนุรักษ์
๗. เหมารถบัสปรับอากาศ ไป - กลับ 4 วัน
๘.ประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ 1แสนบาท

****************************************

ชุด ๓ ผู้พิทักษ์เลชุมพร ( ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ศึกษาม้าน้ำในชุมชน ) ที่รวมใน 3,900 บาท
(สร้างบ้านปลา, ทำซั้งเชือก ซั้งไม้ไผ่ ) ,สร้างบ้านปลาประกอบบนฝั่ง เป็นบ้านปลาเทียมและแนวประการัวงเทียม, ปลูกป่าชายเลน ,ปั้น EM บอลเก็บขยะชายฝั่ง )

๑.เหมารถบัสปรับอากาศ ไป - กลับ 4 วัน
๒.ประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ 1แสนบาท
๒.ค่าที่พักโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ 4วัน 3 คืน
๓.ค่าอาหาร 12 มื้อ
๔.ค่าอุปกรณ์ในการสร้างบ้านปลา
และวัสดุต่างในการทำกิจกรรมอนุรักษ์
๕ ค่าเหมาเรือยนต์ชาวบ้าน
๖.ค่าเช่าอุปกรณ์ ดำน้ำตื้น Snorkeling

*******************************************

[ ความตั้งใจ ]

๑.เข้าไปเรียนรู้แนวคิดการทำประมงชายฝั่งเชิงอนุรักษ์ของ กลุ่มชาวบ้านท้องตมใหญ่
๒. เป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนาเขตพื้นที่อนุรักษ์ระบบนิเวศและขยายพันธุ์สัตว์ทะเล ของชุมชน
๓. ม้าน้ำศึกษา หนึ่งเดียวในสยาม ที่ม้าน้ำอยู่ร่วมชุมชนถึง (สัตว์ใกล้สูญพันธุ์)
๔.ผู้ผ่านหลักสูตรดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน

......................................................................


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง กว่าอาสาสมัครจะครบจำนวน พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

......................................................................

[ กำหนดการ ]

คืนวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา 19.30 น. - 20.30 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
จุดที่ ๑ รถจะออกเดินทาง 20.30 น. (อาสาสมัครที่มาสายหากตกรถจากจุดนี้ ให้ไปรอขึ้นยังจุดที่ ๒)
จุดที่ ๒ รถบัสจะไปรับเวลา 21.00 น. ให้รอที่ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซี ฝั่งตรงข้ามเว็นทรัลพระราม ๒ จะมีทีมงานลงไปเรียกขึ้นรถ

*** อาสาสมัครทั้ง ๓ ชุด โปรดตรงต่อเวลาและมาลงทะเบียนขึ้นรถตามนัดหมาย
มีกิจกรรมบนรถโปรดให้ความร่วมมือและเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ***

วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ช่วงเช้า
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 14. 00 น.

๑. เข้าที่พัก โฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ (เป็นที่พักบ้านอยู่ในทะเล) เปลี่ยนชุดทำกิจกรรมทางทะเล
๒. พักรับประทานอาหารเช้า ข้ามต้มปลา มื้อ ๑ ต้อนรับสู่บ้านท้องตมใหญ่
ช่วงสอง คุณครูไก่ (วัชรินทร์ แสวงการ ) ชาวบ้านหัวใจอนุรักษ์ เจ้าของพื้นที่ให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ เรื่องราวของการพื้นที่อนุรักษ์ (สร้างบ้านปลา)
๓. ภ่าระกิจสร้างบ้านปลาในทะเลชุมพร สวมชูชีพให้พร้อม แบ่งทีมลงเรือ
๕. ล่องเรือชมหมู่เกาะ ดำน้ำชมม้าน้ำ หมู่ปลา และปะการัง (ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม คลื่นลมทะเล ความขุ่นและใสของน้ำ)
๖.ทำกิจกรรมชายหาด และเก็บขยะคืนความสะอาดให้พื้นที่
เวลา 14.00 น. - 15.30 น. กลับขึ้นฝั่ง มารับประทานอาหารมื้อกลางวัน มื้อ ๒ ทั้งหมดก่อน ค่อยแยกย้ายไปอาบน้ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 15.30 - 18.30 น. อาบน้ำเตรียมที่พัก
และพักผ่อนตามอัธยาศัย
เดินเล่น สะพานปลา,ท่าเทียบเรือ ดูพระอาทิตย์ตกดิน
พายเรือพายัค ,เล่นน้ำริมชายหาด

เวลา 18.30 - 19.30 น.ประชุมเตรียมกิจกรรมสานสัมพันธ์

เวลา 19.30 - 21.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกันเป็นกลุ่ม มื้อ ๓
เวลา 21.00 - 22.00 น.กิจกรรมละครชาวค่ายเรื่องที่ ๑ เงือกน้อย Little Mermaid กับความรักที่ยิ่งใหญ่
และ ทำแผนสรุปงานวันแรกพบ
เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

scuba *** กำหนดการ นักเรียนดำน้ำและ พี่เลี้ยง นร.ดำน้ำ *** scuba

เวลา 06.00 น. - 08.00 น. ทำภาระกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. - 09.00 น. กิจกรรมวันแรกพบ พูดคุย ทำความเข้าใจ แบ่งหน้าที่ ทำข้อตกลงการอยู่ร่วมกันของชาวค่ายอาสา
เวลา 09.00 น. - 10.30 น. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดำน้ำ , อุปกรณ์พื้นฐานของการดำน้ำ
พักเบรก 15 นาที
เวลา 10.45 น. - 12.00 น. กายภาพเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการดำน้ำ ,การมองเห็น การได้ยิน การปรับสมดุล ,ปฏิกิริยาจากความดัน ,สัญญาณมือ

พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง
เวลา 13.00 น. - 14.30 น. ส่วนประกอบของอากาศ,กฎทางฟิสิกซ์ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการดำน้ำ,โรคที่เกิดจากผลกระทบของก๊าซและความดัน
การวางแผนการดำน้ำ ,ตารางการดำน้ำ
พักเบรก 15 นาที
เวลา 14.45 น. - 16.30 น. รับอุปกรณ์ดำน้ำ ,การตรวจเช็คอุปกรณ์,การเก็บอุปกรณ์เพื่อการเคลื่อนย้าย,
การประกอบและถอดอุปกรณ์ การปรับสายรัดแทงค์ การร้อยสายตะกั่ว
เวลา 16.30 น. - 18.30 น. การสวมหน้ากากดำน้ำท่อหายใจ, การไล่น้ำออกจากอากาศ ,การใช้ตีนกบ การว่ายน้ำด้วยตีนกบ
พักรับประทานอาหารเย็น

เวลา 20.00 น. -22.00 น. การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน และทบทวนความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาตลอดวัน
เวลา 22.00 น. ทำภาระกิจส่วนตัวและนอนหลับพักผ่อน


วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา 06.00 - 07.00 น. กิจกรรมกายบริหารริมทะเล
เวลา 07.00 - 08.30 น.กลับที่พัก เตรียมรับประทานอาหารเช้า มื้อ ๔

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์พื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำ
เวลา 12.00 น. - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน มื้อ ๕
เวลา 13.30 น. - 14.30 น. พักผ่อน ทำความสะอาดร่างกาย
เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปลื้อนโคน
เวลา 14.30 น. - 16.00 น. ปั้น EM บอลเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรเพิ่มห่วงโซอาหารในระบบนิเวศ

เวลา 16.00 น. - 18.30 น.
เดินเล่น สะพานปลา,ท่าเทียบเรือ ดูพระอาทิตย์ตกดิน
พายเรือพายัค ,เล่นน้ำริมชายหาด ตามอัธยาศัย

ตั้งแต่เวลา 18.30 น. - 22.30 น.

๑.รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน มื้อ ๖
๒. ฟังบรรยายจาก คุณพี่วัชรินทร์ (ชาวบ้านหัวใจอนุรักษ์) ในหัวข้ออนุรักษ์อย่างไรให้ยั่งยืน ทั้งคน สัตว์ทะเล และระบบนิเวศน
๓.รับชมละครชาวค่าย เรื่องที่ ๒ ตำนานรักแห่งท้องทะเล ปลาผีเสื้อเหลืองชุมพร ( Ver.สะพรึงรัก )
หากมีเวลาเหลือเราจะทำกิจกรรม เส้นทางแห่งตัวตน คนดี คนเลว
(เกมส์การด์ ส่องพฤติกรรมอำพลาง) เพื่อการเรียนรู้เข้าใจตนเองและผู้อื่น
๔.สรุปกิจกรรมพูดคุยเรียนรู้ร่วมกันในวันที่ ๒

เวลา 23.00 น.เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย

scuba *** กำหนดการ นักเรียนดำน้ำและ พี่เลี้ยง นร.ดำน้ำ *** scuba

05.30 น.- 06.30 น. ออกกำลังกาย เสื้อฝึกพร้อม
06.30น. - 07.00 น.ขนย้ายอุปกรณ์ดำน้ำ แทงค์ เตรียมขึ้นรถบัส
07.00น. - 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
07.30น. - 09.00 น. เดินทางไปยังสระว่ายน้ำ รร.โนโวเทล ชุมพร
09.30น.-10.45 น.การลงน้ำ2ท่าตัวเปล่า,การขึ้นขอบสระ,การแต่งตัวระบบบัดดี้,บัดดี้เช็ค,ท่าลงน้ำ1ท่าประกอบอุปกรณ์,
การสลับหายใจ sk-reg,ทักษะการดำน้ำในสะว่ายน้ำ

พัก 15 นาที
เวลา11.00น. - 12.00น. ทักษะการดำน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ),การขึ้นเรือเล็กส่งอุปกรณ์
เวลา12.00น.-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา13.00น.-15.00น. ท่าลงน้ำ 1ประกอบอุปกรณ์,การใส่เข็มขัดตะกั่วที่ผิวน้ำ,การถอดใส่อุปกรณ์ผิวน้ำ,
เวลา15.00น.-16.00น. การขึ้นเรือใหญ่ทั้งอุปกรณ์ ,การถอดอุปกรณ์ระบบัดดี้
เก็บของอาบน้ำให้เรียบร้อย
เวลา 16.30-18.30 น. เดินทางกลับที่พัก
เวลา 18.30-19.00 น.การล้างอุปกรณ์ , การตากผึ่งอุปกรณ์
เวลา 19.00น.-20.00น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 20.00น.-21.00น. พักทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา 21.00น. -22.30น. สอบข้อเขียนพร้อมทำการเฉลย
เวลา 22.30น. นอนหลับพักผ่อน

วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา 06.00 - 07.00 น. กิจกรรมกายบริหารริมทะเล
เวลา 07.00 - 08.30 น.กลับที่พัก เตรียมรับประทานอาหารเช้า มื้อ ๗

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
กิจกรรม สร้างบ้านปลาเทียม เป็นโครงสร้างประกอบบนฝั่ง (ซั้งเชือก)
(เตรียมไว้ให้ ทีมดำน้ำ ดำลงไปวางไว้ใต้ท้องทะเล) รอบเช้า
เวลา 12.00 น. - 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย มื้อ ๘

เวลา 14.00 น. - 16.00 น. กิจกรรม สร้างบ้านปลาเทียม เป็นโครงสร้างประกอบบนฝั่ง
(เตรียมไว้ให้ ทีมดำน้ำ ดำลงไปวางไว้ใต้ท้องทะเล) รอบบ่าย

เวลา 16.00 น. - 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เดินทางไปจุดชมวิวเขาถ่าน วิวหมู่เกาะต่างๆ ไหว้ศาลกรมหลวงชุมพร และพักผ่อนเล่นน้ำหาดทรายรี
เวลา 18.30 - 19.30 น.รับประทานอาหารเย็นร่วมกันเป็นกลุ่ม มื้อ ๙
เวลา 19.30 - 22.00 น. กิจกรรมชาวค่าย เรื่องที่ ๓ สุดสาคร ผู้พิทักษ์ม้าน้ำ แห่งบ้านท้องตมใหญ่
กิจกรรมของขวัญสำหรับคนพิเศษ

เวลา 22.00น. - 00.00น. กิจกรรม ย่างปลาหมึกสด (ลงขันซื้อหมึกสดที่ชาวบ้านหามาได้เฉลี่ยคนละ 20-30 บาท)
เวลา 00.00 น.เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

scuba *** กำหนดการ นักเรียนดำน้ำและ พี่เลี้ยง นร.ดำน้ำ *** scuba

เวลา 05.30-06.30น. ออกกำลังกาย
เวลา 06.30น.-07.30น.ขนย้ายอุปกรณ์ดำน้ำ แท็งค์เตรียมลงเรือ
เวลา 07.30 น.-08.30น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.30น.-09.30น.เตรียมอาหาร น้ำดื่ม ถ้วนจาน และอุปกรณ์ดำน้ำทั้งหมดลงเรือ
เวลา 09.30 -10.00 น.ออกเรือไปฝึกปฏิบัติในทะเล
เวลา 10.00น.-12.00น. ฝึกปฏิบัติ การแต่งตัวระบบบัดดี้ บัดดี้เช็ค การลงน้ำจากหาด ทักษะการดำน้ำในทะเล dive 1 และ dive 2
การขึ้นจากน้ำบริเวณชายหาด
เวลา 12.00น.-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา13.30น.-15.30น. ทักษะการดำน้ำในทะเล dive 3 การลากผู้ป่วย 2 ท่า การถอดอุปกรณ์ระบบบัดดี้
เก็บของขึ้นเรือให้เรียบร้อย
เวลา 15.30 น. -16.30 น. เดินทางกลับที่พัก
เวลา 16.30น.-17.30น.การล้างอุปกรณ์ , การตากผึ่งอุปกรณ์
เวลา 17.30 น. -18.30น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 18.30 น. -19.30 น. อาบน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 19.30น. - 21.30 น. การจดบันทึกการดำน้ำ ,สรุปบทเรียนการดำน้ำระหว่างวัน
เวลา 21.30น. พักผ่อนตามอัธยาศัยวันองคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันปีใหม่ )

เวลา 05.00 น. - 06.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 06.30 น. - 07.30 น. กิจกรรมกายบริหารริมทะเล
เวลา 07.30 น. - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า มื้อ ๑๐
เวลา 08.30 น. - 12.00 น. รณรงค์เก็บขยะคืนความสะอาดให้ชายหากและท้องทะเล และกิจกรรมชายหาด คืนอาสาสู่ท้องทะเล

เวลา 12.00 น. - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน มื้อ ๑๑
และพัผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 13.30 น. - 16.30 น.ทำซั้งเชือก อิฐทุ่นเล็ก คนละ 1 ชิ้น
เสร็จแล้ว อาบน้ำเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
เวลา 16.30 น. - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน มื้อ ๑๒ และทำความสะอาดที่พัก

scuba *** กำหนดการ นักเรียนดำน้ำและ พี่เลี้ยง นร.ดำน้ำ *** scuba

เวลา 05.30-06.30น. ออกกำลังกาย
เวลา 06.30น.-07.30น.ขนย้ายอุปกรณ์ดำน้ำ แท็งค์เตรียมลงเรือ
เวลา 07.30 น.-08.30น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.30น.-09.00น.เตรียมอาหาร น้ำดื่ม ถ้วนจาน และอุปกรณ์ดำน้ำทั้งหมดลงเรือ
เวลา 09.00 -09.30 น.ออกเรือไปฝึกปฏิบัติในทะเล
เวลา 09.30น.-10.30น. ฝึกปฏิบัติ การแต่งตัวระบบบัดดี้ บัดดี้เช็ค การลงน้ำจากเรือ ทักษะการดำน้ำในทะเล dive 4
เข็มทิศและการขึ้นเรือ
เวลา10.30น.-11.30น. ทักษะการดำน้ำในทะเล dive 5 และเก็บของขึ้นเรือ
เวลา 11.30 น. -12.30 น. เดินทางกลับที่พัก
เวลา 12.00น.-12.30น.การล้างอุปกรณ์ , การตากผึ่งอุปกรณ์
เวลา 13.30 น.-15.30น.พักรับประทานอาหารกลางวัน และอาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัวเก็บสัมภาระ
เวลา 15.30น.-16.30น. พูดคุยแชร์ความรู้สึกการดำนำและสรุปกิจกรรม
เวลา 16.30 น. -18.00น. รับประทานอาหารเย็นและทำความสะอาดที่พัก


เวลา 18.00 น.- 03.00 น. เดินทางกลับสู่ กทม. อย่างปลอดภัย ระหว่างจะพักรับประทานอาหารกลางวันและมื้อเย็น ตามจุดพักรถ

(กำหนดการและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

...............................................................................

[ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม


เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม


กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)


ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้


......................................................................

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail :
โทร ๐๘๒ - ๗๗๙ - ๒๒๕๖

ศุกร์, 28. ธันวาคม 2018, โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร, ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร (นักประดาน้ำที่รักษ์ ๒) รุ่น ๗

หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้