28. ธันวาคม 2018 - 20:30
โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร
ThailandAmphoe Sawi22 ม.1 ต.ด่าาสวี อ.สวี จ.ชุมพร86130

ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร (นักประดาน้ำที่รักษ์ ๒) รุ่น ๗, โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร, ศุกร์, 28. ธันวาคม 2018

ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร (นักประดาน้ำที่รักษ์ ๒) รุ่น ๗
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะล

วันที่เสาร์ที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ - วันอังคารที่ ๑ ม.ค.๖๒ (๔ วัน ๓ คืน )
(ออกเดินทางคืนวันศุกร์ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๒๐.๓๐ น.)

[ สถานที่ ]
๑.หมู่บ้านชาวประมงท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร
๒.พัก บ้านลุงน้อยโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ (บ้านพักในทะเล)
๓. เกาะมัดหมายใหญ่ , ชายหาดลกกำ
๔.หาดทรายรี จุดชมวิวเขาถ่าน ศาลกรมหลวงชุมพร
๕. วัดพระบรมธาตุสวี

เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ
...............................................................................

รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ คน
โดยแบ่งการรับสมัครเป็น ๓ ชุดคือ

ชุดที่ ๑ นักเรียนดำน้ำลึก (scuba) จำนวน 15 คน 15,900 บาท
หลักสูตรการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน
(จบหลักสูตร ได้รับ ใบอนุญาตดำน้ำสากล ของสถาบัน CMAS )

มัดจำค่าที่พักและจองคอร์ส ค่าใช้จ่าย 9000 บาท
แบ่งจ่าย 1000 / 9 ครั้ง
ที่เหลือ 6,900 จ่ายภายใน 7 วันก่อนเดินทาง

**หากยกเลิกไม่คืนมัดจำเพราะมีค่าใช้จ่ายไปแล้วแต่สามารถประกาศขายสิทธิ์ หรือให้ผู้อื่นมาแทนได้**

เงือนไขการสมัคร
๑.ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคหอบ โรคลมชัก ลมบ้าหมู โรคหัวใจฉับพลัน
๒.อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ปฏิบัติตามกฏรับเบียบค่าย เชื่อฟังครูผู้สอน มีความตรงต่อเวลา
๓.ว่ายน้ำไม่เป็นก็เรียนได้ แต่ต้อง ขยัน ฝึกว่ายน้ำ ฝึกลอยตัว ฝึกตีขาเคลื่อนที่ในน้ำ เตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อยตลอด 3 เดือนขึ้นไป
๔.มีความอดทน ต่อทุกสภาวะความกดดัน และการทดสอบกำลังใจ
.......................................................................

ชุด ๒ พี่เลี้ยงนักเรียนดำน้ำ (scuba diving ) 5 คน 6,900 บาท
(ปฏิบัติภาระกิจทางทะเล และ ร่วมทำกิจกรรมตามหลักสูตร การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน )
เงื่อนไข การสมัคร
๑.ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคหอบ โรคลมชัก ลมบ้าหมู โรคหัวใจฉับพลัน
๒.มีบัตรอนุญาตดำน้ำ ระดับ 1 star / open water ขึ้นไป
๓. มีสมุด log book
เพื่อบันทึกการดำน้ำ ในภาระกิจ 1.เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลอาสาสมัครเรียนดำน้ำ 2.ปฏิบัติภาระกิจอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน

มัดจำค่าที่พักและมัดจำตน แบ่งจ่าย 690 / 10 ครั้ง
**หากยกเลิกไม่คืนมัดจำเพราะมีค่าใช้จ่ายไปแล้วแต่สามารถประกาศขายสิทธิ์ หรือให้ผู้อื่นมาแทนได้**

.......................................................................

ชุด ๓ ผู้พิทักษ์เลชุมพร ( ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ศึกษาม้าน้ำในชุมชน ) จำนวน 30 คน มีค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
(สร้างบ้านปลา, ทำซั้งเชือก ซั้งไม้ไผ่ ) ,สร้างบ้านปลาประกอบบนฝั่ง เป็นบ้านปลาเทียมและแนวประการัวงเทียม, ปลูกป่าชายเลน ,ปั้น EM บอลเก็บขยะชายฝั่ง )

มัดจำตน แบ่งจ่าย 650 บาท / 6 ครั้ง

**หากยกเลิกไม่คืนมัดจำเพราะมีค่าใช้จ่ายไปแล้วแต่สามารถประกาศขายสิทธิ์ หรือให้ผู้อื่นมาแทนได้**


......................................................................

[ ชี้แจงค่าใช้จ่าย ]

ชุด ๑ นักเรียนดำน้ำลึก (scuba ) ที่รวมใน 15,900 บาท
๑.ค่าอบรมตามหลักสูตร CMAS
๒.ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ ( Mask หน้ากากดำน้ำ,Fin (ตีนกบ) ,Regulator (อุปกรณ์สำหรับหายใจใต้น้ำ) )
BCD (Boyancy Compensator Device) คือ เสื้อชูชีพสำหรับนักดำน้ำ ,Tank (ถังอากาศ),
Weight Belt (เข็มขัดตะกั่ว) 3 วัน
๔.ค่าเช่าสถานที่ สระว่ายน้ำ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร เพื่อฝึกซ้อม วันแรก
๕.ค่าเช่าเรือฝึกปฏิบัติทางทะเล 2 วัน
๖.ค่าดำเนินการ ออกใบอนุญาตดำน้ำสากล CMAS ระดับ 1 star
๗. เหมารถบัสปรับอากาศ ไป - กลับ 4 วัน
๘.ประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ 1แสนบาท
๙.ค่าที่พักโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ 4 วัน 3 คืน (ค่าที่พักส่วนหนึ่งนำไปสมทบกิจกรรมอนุรักษ์ของทางชุมชน)
๑๐.ค่าอาหาร 12 มื้อ
๑๑.ค่าอุปกรณ์ในการสร้างบ้านปลาและวัสดุต่างในการทำกิจกรรมอนุรักษ์

***************************************

ชุด ๒ พี่เลี้ยงนักเรียนดำน้ำ (scuba diving ) ที่รวมใน 6,900
(ปฏิบัติภาระกิจทางทะเล และ ร่วมทำกิจกรรมตามหลักสูตร การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน )

๑.ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ 3 วัน
๒.ค่าเช่าTank (ถังอากาศหายใจ), 3 วัน
๓.ค่าเช่าเรือฝึกปฏิบัติทางทะเล 2 วัน
๔.ค่าที่พักโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ 4 วัน 3 คืน (ค่าที่พักส่วนหนึ่งนำไปสมทบกิจกรรมอนุรักษ์ของทางชุมชน)
๕.ค่าอาหาร 12 มื้อ
๖.ค่าอุปกรณ์ในการสร้างบ้านปลาและวัสดุต่างในการทำกิจกรรมอนุรักษ์
๗. เหมารถบัสปรับอากาศ ไป - กลับ 4 วัน
๘.ประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ 1แสนบาท

****************************************

ชุด ๓ ผู้พิทักษ์เลชุมพร ( ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ศึกษาม้าน้ำในชุมชน ) ที่รวมใน 3,900 บาท
(สร้างบ้านปลา, ทำซั้งเชือก ซั้งไม้ไผ่ ) ,สร้างบ้านปลาประกอบบนฝั่ง เป็นบ้านปลาเทียมและแนวประการัวงเทียม, ปลูกป่าชายเลน ,ปั้น EM บอลเก็บขยะชายฝั่ง )

๑.เหมารถบัสปรับอากาศ ไป - กลับ 4 วัน
๒.ประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ 1แสนบาท
๒.ค่าที่พักโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ 4วัน 3 คืน
๓.ค่าอาหาร 12 มื้อ
๔.ค่าอุปกรณ์ในการสร้างบ้านปลา
และวัสดุต่างในการทำกิจกรรมอนุรักษ์
๕ ค่าเหมาเรือยนต์ชาวบ้าน
๖.ค่าเช่าอุปกรณ์ ดำน้ำตื้น Snorkeling

*******************************************

[ ความตั้งใจ ]

๑.เข้าไปเรียนรู้แนวคิดการทำประมงชายฝั่งเชิงอนุรักษ์ของ กลุ่มชาวบ้านท้องตมใหญ่
๒. เป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนาเขตพื้นที่อนุรักษ์ระบบนิเวศและขยายพันธุ์สัตว์ทะเล ของชุมชน
๓. ม้าน้ำศึกษา หนึ่งเดียวในสยาม ที่ม้าน้ำอยู่ร่วมชุมชนถึง (สัตว์ใกล้สูญพันธุ์)
๔.ผู้ผ่านหลักสูตรดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน

......................................................................


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง กว่าอาสาสมัครจะครบจำนวน พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

......................................................................

[ กำหนดการ ]

คืนวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา 19.30 น. - 20.30 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
จุดที่ ๑ รถจะออกเดินทาง 20.30 น. (อาสาสมัครที่มาสายหากตกรถจากจุดนี้ ให้ไปรอขึ้นยังจุดที่ ๒)
จุดที่ ๒ รถบัสจะไปรับเวลา 21.00 น. ให้รอที่ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซี ฝั่งตรงข้ามเว็นทรัลพระราม ๒ จะมีทีมงานลงไปเรียกขึ้นรถ

*** อาสาสมัครทั้ง ๓ ชุด โปรดตรงต่อเวลาและมาลงทะเบียนขึ้นรถตามนัดหมาย
มีกิจกรรมบนรถโปรดให้ความร่วมมือและเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ***

วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ช่วงเช้า
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 14. 00 น.

๑. เข้าที่พัก โฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ (เป็นที่พักบ้านอยู่ในทะเล) เปลี่ยนชุดทำกิจกรรมทางทะเล
๒. พักรับประทานอาหารเช้า ข้ามต้มปลา มื้อ ๑ ต้อนรับสู่บ้านท้องตมใหญ่
ช่วงสอง คุณครูไก่ (วัชรินทร์ แสวงการ ) ชาวบ้านหัวใจอนุรักษ์ เจ้าของพื้นที่ให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ เรื่องราวของการพื้นที่อนุรักษ์ (สร้างบ้านปลา)
๓. ภ่าระกิจสร้างบ้านปลาในทะเลชุมพร สวมชูชีพให้พร้อม แบ่งทีมลงเรือ
๕. ล่องเรือชมหมู่เกาะ ดำน้ำชมม้าน้ำ หมู่ปลา และปะการัง (ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม คลื่นลมทะเล ความขุ่นและใสของน้ำ)
๖.ทำกิจกรรมชายหาด และเก็บขยะคืนความสะอาดให้พื้นที่
เวลา 14.00 น. - 15.30 น. กลับขึ้นฝั่ง มารับประทานอาหารมื้อกลางวัน มื้อ ๒ ทั้งหมดก่อน ค่อยแยกย้ายไปอาบน้ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 15.30 - 18.30 น. อาบน้ำเตรียมที่พัก
และพักผ่อนตามอัธยาศัย
เดินเล่น สะพานปลา,ท่าเทียบเรือ ดูพระอาทิตย์ตกดิน
พายเรือพายัค ,เล่นน้ำริมชายหาด

เวลา 18.30 - 19.30 น.ประชุมเตรียมกิจกรรมสานสัมพันธ์

เวลา 19.30 - 21.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกันเป็นกลุ่ม มื้อ ๓
เวลา 21.00 - 22.00 น.กิจกรรมละครชาวค่ายเรื่องที่ ๑ เงือกน้อย Little Mermaid กับความรักที่ยิ่งใหญ่
และ ทำแผนสรุปงานวันแรกพบ
เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

scuba *** กำหนดการ นักเรียนดำน้ำและ พี่เลี้ยง นร.ดำน้ำ *** scuba

เวลา 06.00 น. - 08.00 น. ทำภาระกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. - 09.00 น. กิจกรรมวันแรกพบ พูดคุย ทำความเข้าใจ แบ่งหน้าที่ ทำข้อตกลงการอยู่ร่วมกันของชาวค่ายอาสา
เวลา 09.00 น. - 10.30 น. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดำน้ำ , อุปกรณ์พื้นฐานของการดำน้ำ
พักเบรก 15 นาที
เวลา 10.45 น. - 12.00 น. กายภาพเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการดำน้ำ ,การมองเห็น การได้ยิน การปรับสมดุล ,ปฏิกิริยาจากความดัน ,สัญญาณมือ

พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง
เวลา 13.00 น. - 14.30 น. ส่วนประกอบของอากาศ,กฎทางฟิสิกซ์ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการดำน้ำ,โรคที่เกิดจากผลกระทบของก๊าซและความดัน
การวางแผนการดำน้ำ ,ตารางการดำน้ำ
พักเบรก 15 นาที
เวลา 14.45 น. - 16.30 น. รับอุปกรณ์ดำน้ำ ,การตรวจเช็คอุปกรณ์,การเก็บอุปกรณ์เพื่อการเคลื่อนย้าย,
การประกอบและถอดอุปกรณ์ การปรับสายรัดแทงค์ การร้อยสายตะกั่ว
เวลา 16.30 น. - 18.30 น. การสวมหน้ากากดำน้ำท่อหายใจ, การไล่น้ำออกจากอากาศ ,การใช้ตีนกบ การว่ายน้ำด้วยตีนกบ
พักรับประทานอาหารเย็น

เวลา 20.00 น. -22.00 น. การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน และทบทวนความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาตลอดวัน
เวลา 22.00 น. ทำภาระกิจส่วนตัวและนอนหลับพักผ่อน


วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา 06.00 - 07.00 น. กิจกรรมกายบริหารริมทะเล
เวลา 07.00 - 08.30 น.กลับที่พัก เตรียมรับประทานอาหารเช้า มื้อ ๔

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์พื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำ
เวลา 12.00 น. - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน มื้อ ๕
เวลา 13.30 น. - 14.30 น. พักผ่อน ทำความสะอาดร่างกาย
เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปลื้อนโคน
เวลา 14.30 น. - 16.00 น. ปั้น EM บอลเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรเพิ่มห่วงโซอาหารในระบบนิเวศ

เวลา 16.00 น. - 18.30 น.
เดินเล่น สะพานปลา,ท่าเทียบเรือ ดูพระอาทิตย์ตกดิน
พายเรือพายัค ,เล่นน้ำริมชายหาด ตามอัธยาศัย

ตั้งแต่เวลา 18.30 น. - 22.30 น.

๑.รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน มื้อ ๖
๒. ฟังบรรยายจาก คุณพี่วัชรินทร์ (ชาวบ้านหัวใจอนุรักษ์) ในหัวข้ออนุรักษ์อย่างไรให้ยั่งยืน ทั้งคน สัตว์ทะเล และระบบนิเวศน
๓.รับชมละครชาวค่าย เรื่องที่ ๒ ตำนานรักแห่งท้องทะเล ปลาผีเสื้อเหลืองชุมพร ( Ver.สะพรึงรัก )
หากมีเวลาเหลือเราจะทำกิจกรรม เส้นทางแห่งตัวตน คนดี คนเลว
(เกมส์การด์ ส่องพฤติกรรมอำพลาง) เพื่อการเรียนรู้เข้าใจตนเองและผู้อื่น
๔.สรุปกิจกรรมพูดคุยเรียนรู้ร่วมกันในวันที่ ๒

เวลา 23.00 น.เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย

scuba *** กำหนดการ นักเรียนดำน้ำและ พี่เลี้ยง นร.ดำน้ำ *** scuba

05.30 น.- 06.30 น. ออกกำลังกาย เสื้อฝึกพร้อม
06.30น. - 07.00 น.ขนย้ายอุปกรณ์ดำน้ำ แทงค์ เตรียมขึ้นรถบัส
07.00น. - 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
07.30น. - 09.00 น. เดินทางไปยังสระว่ายน้ำ รร.โนโวเทล ชุมพร
09.30น.-10.45 น.การลงน้ำ2ท่าตัวเปล่า,การขึ้นขอบสระ,การแต่งตัวระบบบัดดี้,บัดดี้เช็ค,ท่าลงน้ำ1ท่าประกอบอุปกรณ์,
การสลับหายใจ sk-reg,ทักษะการดำน้ำในสะว่ายน้ำ

พัก 15 นาที
เวลา11.00น. - 12.00น. ทักษะการดำน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ),การขึ้นเรือเล็กส่งอุปกรณ์
เวลา12.00น.-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา13.00น.-15.00น. ท่าลงน้ำ 1ประกอบอุปกรณ์,การใส่เข็มขัดตะกั่วที่ผิวน้ำ,การถอดใส่อุปกรณ์ผิวน้ำ,
เวลา15.00น.-16.00น. การขึ้นเรือใหญ่ทั้งอุปกรณ์ ,การถอดอุปกรณ์ระบบัดดี้
เก็บของอาบน้ำให้เรียบร้อย
เวลา 16.30-18.30 น. เดินทางกลับที่พัก
เวลา 18.30-19.00 น.การล้างอุปกรณ์ , การตากผึ่งอุปกรณ์
เวลา 19.00น.-20.00น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 20.00น.-21.00น. พักทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา 21.00น. -22.30น. สอบข้อเขียนพร้อมทำการเฉลย
เวลา 22.30น. นอนหลับพักผ่อน

วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา 06.00 - 07.00 น. กิจกรรมกายบริหารริมทะเล
เวลา 07.00 - 08.30 น.กลับที่พัก เตรียมรับประทานอาหารเช้า มื้อ ๗

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
กิจกรรม สร้างบ้านปลาเทียม เป็นโครงสร้างประกอบบนฝั่ง (ซั้งเชือก)
(เตรียมไว้ให้ ทีมดำน้ำ ดำลงไปวางไว้ใต้ท้องทะเล) รอบเช้า
เวลา 12.00 น. - 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย มื้อ ๘

เวลา 14.00 น. - 16.00 น. กิจกรรม สร้างบ้านปลาเทียม เป็นโครงสร้างประกอบบนฝั่ง
(เตรียมไว้ให้ ทีมดำน้ำ ดำลงไปวางไว้ใต้ท้องทะเล) รอบบ่าย

เวลา 16.00 น. - 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เดินทางไปจุดชมวิวเขาถ่าน วิวหมู่เกาะต่างๆ ไหว้ศาลกรมหลวงชุมพร และพักผ่อนเล่นน้ำหาดทรายรี
เวลา 18.30 - 19.30 น.รับประทานอาหารเย็นร่วมกันเป็นกลุ่ม มื้อ ๙
เวลา 19.30 - 22.00 น. กิจกรรมชาวค่าย เรื่องที่ ๓ สุดสาคร ผู้พิทักษ์ม้าน้ำ แห่งบ้านท้องตมใหญ่
กิจกรรมของขวัญสำหรับคนพิเศษ

เวลา 22.00น. - 00.00น. กิจกรรม ย่างปลาหมึกสด (ลงขันซื้อหมึกสดที่ชาวบ้านหามาได้เฉลี่ยคนละ 20-30 บาท)
เวลา 00.00 น.เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

scuba *** กำหนดการ นักเรียนดำน้ำและ พี่เลี้ยง นร.ดำน้ำ *** scuba

เวลา 05.30-06.30น. ออกกำลังกาย
เวลา 06.30น.-07.30น.ขนย้ายอุปกรณ์ดำน้ำ แท็งค์เตรียมลงเรือ
เวลา 07.30 น.-08.30น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.30น.-09.30น.เตรียมอาหาร น้ำดื่ม ถ้วนจาน และอุปกรณ์ดำน้ำทั้งหมดลงเรือ
เวลา 09.30 -10.00 น.ออกเรือไปฝึกปฏิบัติในทะเล
เวลา 10.00น.-12.00น. ฝึกปฏิบัติ การแต่งตัวระบบบัดดี้ บัดดี้เช็ค การลงน้ำจากหาด ทักษะการดำน้ำในทะเล dive 1 และ dive 2
การขึ้นจากน้ำบริเวณชายหาด
เวลา 12.00น.-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา13.30น.-15.30น. ทักษะการดำน้ำในทะเล dive 3 การลากผู้ป่วย 2 ท่า การถอดอุปกรณ์ระบบบัดดี้
เก็บของขึ้นเรือให้เรียบร้อย
เวลา 15.30 น. -16.30 น. เดินทางกลับที่พัก
เวลา 16.30น.-17.30น.การล้างอุปกรณ์ , การตากผึ่งอุปกรณ์
เวลา 17.30 น. -18.30น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 18.30 น. -19.30 น. อาบน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 19.30น. - 21.30 น. การจดบันทึกการดำน้ำ ,สรุปบทเรียนการดำน้ำระหว่างวัน
เวลา 21.30น. พักผ่อนตามอัธยาศัยวันองคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันปีใหม่ )

เวลา 05.00 น. - 06.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 06.30 น. - 07.30 น. กิจกรรมกายบริหารริมทะเล
เวลา 07.30 น. - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า มื้อ ๑๐
เวลา 08.30 น. - 12.00 น. รณรงค์เก็บขยะคืนความสะอาดให้ชายหากและท้องทะเล และกิจกรรมชายหาด คืนอาสาสู่ท้องทะเล

เวลา 12.00 น. - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน มื้อ ๑๑
และพัผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 13.30 น. - 16.30 น.ทำซั้งเชือก อิฐทุ่นเล็ก คนละ 1 ชิ้น
เสร็จแล้ว อาบน้ำเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
เวลา 16.30 น. - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน มื้อ ๑๒ และทำความสะอาดที่พัก

scuba *** กำหนดการ นักเรียนดำน้ำและ พี่เลี้ยง นร.ดำน้ำ *** scuba

เวลา 05.30-06.30น. ออกกำลังกาย
เวลา 06.30น.-07.30น.ขนย้ายอุปกรณ์ดำน้ำ แท็งค์เตรียมลงเรือ
เวลา 07.30 น.-08.30น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.30น.-09.00น.เตรียมอาหาร น้ำดื่ม ถ้วนจาน และอุปกรณ์ดำน้ำทั้งหมดลงเรือ
เวลา 09.00 -09.30 น.ออกเรือไปฝึกปฏิบัติในทะเล
เวลา 09.30น.-10.30น. ฝึกปฏิบัติ การแต่งตัวระบบบัดดี้ บัดดี้เช็ค การลงน้ำจากเรือ ทักษะการดำน้ำในทะเล dive 4
เข็มทิศและการขึ้นเรือ
เวลา10.30น.-11.30น. ทักษะการดำน้ำในทะเล dive 5 และเก็บของขึ้นเรือ
เวลา 11.30 น. -12.30 น. เดินทางกลับที่พัก
เวลา 12.00น.-12.30น.การล้างอุปกรณ์ , การตากผึ่งอุปกรณ์
เวลา 13.30 น.-15.30น.พักรับประทานอาหารกลางวัน และอาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัวเก็บสัมภาระ
เวลา 15.30น.-16.30น. พูดคุยแชร์ความรู้สึกการดำนำและสรุปกิจกรรม
เวลา 16.30 น. -18.00น. รับประทานอาหารเย็นและทำความสะอาดที่พัก


เวลา 18.00 น.- 03.00 น. เดินทางกลับสู่ กทม. อย่างปลอดภัย ระหว่างจะพักรับประทานอาหารกลางวันและมื้อเย็น ตามจุดพักรถ

(กำหนดการและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

...............................................................................

[ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม


เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม


กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)


ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้


......................................................................

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail :
โทร ๐๘๒ - ๗๗๙ - ๒๒๕๖

ศุกร์, 28. ธันวาคม 2018, โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร, ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร (นักประดาน้ำที่รักษ์ ๒) รุ่น ๗

عندكْ عُــقدة مَـعَ

عندكْ عُــقدة مَـعَ

อาทิตย์ 05. มิถุนายน 2022
Buriram Marathon 2019

Buriram Marathon 2019

อาทิตย์ 10. กุมภาพันธ์ 2019
Bangsaen21-2018, 21 K
อาทิตย์ 16. ธันวาคม 2018
Bangsaen21-2018
เสาร์ 15. ธันวาคม 2018
Dating With Integrity Movie Event - "The Dating Project"
อาทิตย์ 16. ธันวาคม 2018
Digital Marketing  & Real Influencers Partner 2019
อาทิตย์ 23. ธันวาคม 2018
Baliwood Global Youth Campus
จันทร์ 10. ธันวาคม 2018
Baliwood Global Youth Campus
จันทร์ 10. ธันวาคม 2018
Baliwood Global Youth Campus
จันทร์ 10. ธันวาคม 2018
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้